Logo Polskie Towarzystwo GeograficzneNapis PTG - Oddział Katowice

 


Komunikat nr 4 z dnia 6 listopada 2020

Odpowiadając na liczne zapytania odnośnie technicznej strony przekazania prac uczniowskich

i dokumentacji do KO OG informuję, że

 • pojedyncza praca musi stanowić jeden plik w formacie .pdf zawierający poza tekstem takie załączniki jak fotografie, ryciny, tabele, wykresy itp.
 • do każdej pracy opiekun wypełnia stosowną do tematu Kartę Oceny Pracy (KOP), którą
  po podaniu oceny Komisji Szkolnej scanuje
 • KOP jest podstawą przygotowania Protokołu (musi być zgodność ocen), w którym umieszcza się WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH UCZNIÓW w porządku alfabetycznym,
  z ewentualną adnotacją "brak pracy"/przeniesienie uprawnień (mamy 3 osoby)
 • Formularz Zgody jest w całości przez ucznia wypełniony (przy niepełnoletności również rodzica), a następnie zeskanowany i w takiej formie przekazany nauczycielowi
 • w obecnej w sytuacji wszystkie w/w czynności nie wymagają wejścia do szkoły
  po pieczątki czy podpisy Dyrekcji/członków Komisji; umawiamy się na podanie
  w odpowiednim miejscu nazwisk tych osób
 • w tej edycji OG macie Państwo prawo przekazania prac i dokumentacji elektronicznie
  lub papierowo
 • przy formie elektronicznej przesyłacie prace i dokumenty za pomocą linka lub plików .pdf
 • nauczyciele, którzy w tych dniach zadeklarowali formę papierową przekazują komplet pocztą albo na Wydział, wyraźnie opisany "pakiet" jako docelowo do p. 1502

 (z powodu reżimu sanitarnego nie są wpuszczane osoby z zewnątrz, ale podanie pakietu
nie powinno napotkać się z odmową); proszę mnie wcześniej poinformować kiedy to
ma nastąpić

 • teoretyczny termin dostarczenia prac i dokumentów 15 listopada, jego przedłużenie proszę ze mną uzgodnić
 • elektronicznie powinnam od wszystkich Państwa dostać i proszę jak najszybciej  Protokół, dodatkowo scan KOP
 • proszę się nie zrażać trudnościami, na jakie napotkała w tym roku OG; staram się wspólnie
  z Państwem wszystko ogarnąć; cieszy mnie ciągle rekordowa ilość zgłoszeń (245) oraz prac przekazanych do komisji szkolnych (ok. 170!)

 

Dalsze zapytania proszę kierować wyłącznie na mój adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

                         

 Komunikat nr 3 z dnia 28  października 2020

W sytuacji ciągłego zagrożenia epidemiologicznego i przejścia szkół średnich na pracę zdalną Komitet Główny OG potwierdza informację o możliwości przesyłania prac I etapu wyłącznie elektronicznie.

Poniżej omówię warunki, jakie należy spełnić ze strony ucznia/opiekuna/szkoły.

 • każda praca olimpijska musi być zapisana w JEDNYM pliku (treść główna i załączniki)
  w formacie .pdf i opisana według schematu: temat, Miasto, skrótowo nazwa szkoły), NAZWISKO i imię (np. A, Katowice, I LO, Porębska Emilia)
 • obowiązkowym dokumentem od każdego zakwalifikowanego ucznia jest scan Zgody
  na przetwarzanie danych osobowych w formacie .pdf i opisany jw. z dodaniem hasła "Zgoda"
 • następnym dokumentem dla każdej przedstawionej Komisji Szkolnej pracy jest Karta Oceny  Pracy (KOP) opisana na scanie z hasłem KOP
 • Formularz protokołu - 03b - posiada dodatkową kolumnę "L"; dla każdego ucznia, który przedstawił pracę Komisji należy podać formę dostarczenia (papierowo albo elektronicznie); dla uczniów zgłoszonych, ale z uwagą "brak pracy", komórka ta pozostaje pusta
 • Komisja Szkolna/opiekun pracy/sekretariat drogą elektroniczną przekazuje do KO OG czyli
  na mój adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Protokół 03b oraz LINK,  pod którym są do pobrania wszystkie zakwalifikowane (czyli ocenione na co najmniej 75 pkt.)  prace uczniów z danej szkoły oraz zeskanowany komplet KOP
 • do wykorzystania jest serwer szkoły lub dowolny inny
 • ze względu na objętość prac stanowczo proszę o nie wysyłanie prac .pdf na moją skrzynkę, tylko wykorzystanie linku
 • z kolei moją pracę usprawni przesłanie wprost na w/w e-maila Protokołu 03b oraz  KOP-ów (dla sprawdzenia zgodności z kartami oceny) i to w jak najszybszym terminie

KG OG podtrzymuje decyzję o możliwości tradycyjnego dostarczenia prac.

Dla opiekunów planujących dostarczyć prace papierowe tytułem uzupełnienia podaję pełny zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez KO :

 • zbindowane (nie oprawione) prace konkursowe uczniów w wersji papierowej drukowane JEDNOSTRONNIE (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz w wersji elektronicznej
  w formatach .docx  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać do pracy koperty z płytką!)
 • do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu; wzory 4 różnych kart (do 4 tematów) należy pobrać na stronie Komitetu Głównego OG
 • powyższy dokument (szczególnie przydzielone punkty) jest podstawą sporządzenia przez opiekuna Protokołu
 • protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLVII-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę,
  że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnia; nazwiska opiekuna i uczniów piszemy DRUKOWANYMI literami i podajemy w kolejności ALFABETYCZNEJ (jeśli jest więcej niż 1 opiekun podajemy ich alfabetycznie ze swoimi uczniami); przypominam
  o umieszczeniu w tabeli KAŻDEGO zgłoszonego we wrześniu ucznia (ewentualnie piszemy „brak pracy” w kolumnie Uwagi)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem podpisane przez ucznia lub dodatkowo rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego)

 

Uwaga: Formularze trzech w/w dokumentów (Protokół, Zgoda i KOP) są do pobrania
z zakładki OG 2020/2021. Termin dostarczenia prac 15 listopada  br. 

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

 

Komunikat nr 2 z dnia 21 października 2020

W uzgodnieniu z Koordynatorem Olimpiady Geograficznej w Warszawie przekazuję Państwu komunikat dotyczący najnowszych kwestii organizacyjnych XLVII OG.

Ogólnie wiadomo, że z powodu pandemii nie odbyły się zawody III etapu poprzedniej - XLVI OG -
 i wszystkie osoby zakwalifikowane na wyjazd do Gdyni otrzymały tytuł finalisty. Z dumą odnotowujemy, że z naszego okręgu było to aż 13 osób, z Szymonem Molem z bielskiego LO KTK na czele.  Podczas zawodów okręgowych w lutym br. SZYMON MOL - dzisiaj już student Uniwersytetu Jagiellońskiego -  uzyskał najwyższy wynik w całej Polsce. Jednocześnie komunikuję, że opiekun tego ucznia - mgr Marek Wójtowicz - otrzymał nagrodę Komitetu Głównego OG za doprowadzenie
do zawodów ustnych II etapu największej liczby uczniów.

Tymczasem trwa już I etap kolejnej - XLVII - edycji Olimpiady. Do Komitetu Okręgowego w Sosnowcu
68 nauczycieli (przed rokiem 52) z 56 szkół woj. śląskiego (przed rokiem 46) zgłosiło rekordową
w ostatnich 8 latach  ilość 244 uczniów (przed rokiem 220).  Najwięcej zgłoszeń pochodzi ze szkół Katowic (48 uczniów z 6 szkół), Bielska-Białej (39 uczniów z 7 szkół) oraz Rybnika (30 uczniów
z 4 szkół). Nie ma w tej edycji żadnych deklaracji udziału ze szkół podstawowych.  

Na ten moment Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza możliwość przeprowadzenia I etapu zawodów, planuje też zawody II etapu w dotychczasowej formule, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na bieżąco będziecie Państwo o decyzjach Prezydium KG OG informowani.

W następnym komunikacie podam pełny dla każdej szkoły zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez Komitet Okręgowy zgodnie z Regulaminem XLVII Olimpiady Geograficznej.

Zestaw taki będzie można w tym roku dostarczyć WYŁĄCZNIE pocztą, ewentualnie zostawić na portierni  Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu,  w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada. Z uwagi na możliwość spiętrzenia ilości prac nadsyłanych i oddawanych pod koniec tego terminu sugeruję jak najwcześniejsze przekazywanie "przesyłek"/"pakietów"
do Komitetu Okręgowego. Proszę wiedzieć, że nie każdego dnia listonosz przynosi pocztę do dziekanatu. Przewidując zamieszanie w "odbiorze" prac  konkursowych w nietypowych warunkach,  w jakich pracują obecnie szkoły i uczelnia, w celu sukcesywnego umieszczania informacji w Protokole zbiorczym dla naszego województwa  BARDZO PROSZĘ o nadsyłanie SCANÓW KART OCENY (oczywiście oprócz regulaminowego Protokołu).  Formularze kart pracy  ukażą się do końca miesiąca na www.olimpiadageograficzna.edu.pl.

Uwaga: Wiadomość z ostatniej chwili otrzymana od Koordynatora OG

PRZYGOTOWYWANA JEST w Warszawie KONCEPCJA  WYSŁANIA PRACY I ETAPU

DO KOMITETU OKRĘGOWEGO OG W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Warunkiem byłoby przesłanie pracy ze wszystkimi załącznikami   w  j e d n y m   p l i k u   pdf. 
 KG OG proponuje do tego przesłanie przez komisję szkolną LINKU do plików z pracami z  danej szkoły
na serwerze zewnętrznym, z którego komitet okręgowy pobierze i przekaże jurorom prace
do weryfikacji.  Proszę więc rozważyć całą sytuację, bo alternatywnie  będzie możliwość fizycznego dostarczenia prac na dotychczasowych zasadach (z wyłączeniem wizyty w siedzibie sekretarza czyli
w p. 1502 WNP UŚ w Sosnowcu. O swojej decyzji czyli formie przekazania prac proszę już uprzedzać KO OG. Dodatkowo proszę, aby formą naszego kontaktu był wyłącznie adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ewentualnie telefon 500 475 105.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

 

Komunikat nr 1 z dnia 9 września 2020

Pomimo trwającej sytuacji pandemicznej rozpoczynamy I etap XLVII Olimpiady Geograficznej. Bardzo proszę wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem swoich uczniów w tegorocznych zawodach o śledzenie Aktualności na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl

Do tej pory są na niej dostępne:

 • tematy wraz z wytycznymi do wykonania pracy konkursowej oraz kryteriami oceny
 • plakat bieżącej OG (nawiązuje do miejsca następnych finałów)
 • Informator XLVII OG
 • Formularz zgłoszeniowy w formacie .excel (identyczny jak poprzednie; dodatkowa Uwaga dotyczy wyłącznie uczniów II klasy i kolumny „klasa”!

Zgłoszenia należy dokonać WYŁĄCZNIE na Formularzu, o którym jest wyżej, termin do końca września br.

Życzę owocnej pracy w nowym roku szkolnym

mgr Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

 

 

 

 

 

Skład osobowy Komitetu Okręgowego na lata 2019-2022 jest następujący:

dr hab. Adam HIBSZER (przewodniczący),  mgr Elżbieta MARKOWIAK (sekretarz)

dr Marta CHMIELEWSKA, mgr Bożena DOBOSIK, mgr Ewa DROZD, dr hab. prof. UŚ Renata DULIAS, dr hab. prof. UŚ Maria FAJER, mgr Bogusława GRABOWSKA, mgr Mariola LUX, mgr Henryk MRÓZ, mgr Barbara TRYBA oraz  mgr Alojzy ZIMOŃCZYK (członkowie)

Facebook OK PTG

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
95
Odsłon artykułów:
83490

Partner